Holimo, Stronie Śląskie
Holimo, Stronie Śląskie
Holimo, Stronie Śląskie
Tło bannera

Regulamin Holimo Hotel***

Data przyjazdu
02 październik 2022
Data wyjazdu
03 październik 2022

Regulamin określa najważniejsze aspekty związane z Twoim pobytem w Holimo Hotel. Zapoznaj się z nim przed przyjazdem.

Oznaczenia terminów

Hotel Holimo – hotel położony w Starej Morawie 11a, 57 – 550 Stronie Śląskie wraz z strefą basenową i saun, Restauracją, Lobby Barem oraz ogrodem.
Gość – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy świadczenia usług hotelowych (na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Hotelu Holimo.
Podmiot zarządzający Hotelem – Holimo Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą: Stara Morawa 11a, 57-550 Stronie Śląskie, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000893999, REGON 388668929, NIP 881 149 96 35.

 

§1 Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin Hotelu obowiązują na terenie Hotelu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.
 4. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji hotelowej, oraz na stronie internetowej Hotelu www.holimo.pl.

 

§1a Świadczenie usług hotelowych w czasie pandemii Covid-19 

 1. W związku wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Covid-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 uchwalane są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które okresowo ograniczają lub zakazują świadczenia usług hotelarskich i usług im towarzyszących (w tym w szczególności: gastronomia, spa, basen, wypożyczalnie sprzętu sportowego, działalność obiektów sportowych, animacje). Hotel świadczy usługi każdorazowo w granicach aktualnie obowiązujących, prawnie ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów oraz zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Obiekt ma prawo odmówić świadczenia usług hotelarskich w przypadku, w którym w okresie objętym rezerwacją przepisy prawa powszechnie obowiązującego ograniczać będą możliwość świadczenia tych usług. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi zgodnie z uprzednią rezerwacją i wykupionym pakietem, Hotel uprawniony będzie do zaoferowania innego świadczenia możliwego do spełnienia w dniu realizacji, zgodnie z ustanowionymi na mocy powszechnie obowiązujących aktów prawych ograniczeniami, nakazami i zakazami, odwołania rezerwacji, uzależnienia świadczenia usług od spełnienia warunków (w tym przedstawienia dokumentów) wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w całości lub w części spowodowane wystąpieniem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (tzw. siła wyższa).

 

§2 Doba hotelowa

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą zgodną z aktualnym cennikiem Hotelu. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.

 

§3 Rezerwacja i meldunek

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet za pośrednictwem strony Hotelu, za pośrednictwem stron pośredników Hotelu, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Hotelu Holimo.
 2. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje hotelu Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania wpłaty zadatku lub zaliczki zgodnie z warunkami pobytu.
 3. Jeśli zaliczka lub zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.
 4. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Gość otrzymuje w chwili zameldowania dwie karty hotelowe, które są kodowane dla Gościa na czas Jego pobytu i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Z pomocą karty Gość otwiera drzwi zarezerwowanego pokoju oraz drzwi do strefy wellnes (basen i spa).
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 8. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 9. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 10. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku lub zaliczki.

 

§4 Usługi

 1. Hotel świadczy usługi z najwyższą starannością. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
  • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób podjąć próbę złagodzenia niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

 

§5 Odpowiedzialność hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.
 5. Parking na terenie Hotelu jest niestrzeżony.
 6. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

 

§6 Odpowiedzialność gościa

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty hotelowej, o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, Gość hotelowy winien natychmiast zgłosić ten fakt w recepcji. W przypadku utraty lub zniszczenia karty hotelowej z przyczyn leżących po stronie Gościa, Hotel obciąży Gościa kwotą 50 zł, tj. kosztem wyprodukowania nowej karty.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
 6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 8. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

 

§8 Cisza nocna

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 

§9 Regulamin korzystania z sali zabaw, sali konferencyjnej

 1. Hotel Holimo zapewnia swoim najmłodszym Gościom możliwość korzystania z sali zabaw i sali konferencyjnej na cele gry piłkarzami, ping ponga, gry planszowe.
 2. Korzystanie z opisanych w pkt. 1 przestrzeni jest bezpłatne.
 3. Sala zabaw i sala konferencyjna jest czynna w wyznaczonych godzinach, informacja dostępna w recepcji hotelowej.
 4. Sala zabaw i sala konferencyjna przeznaczona jest dla dzieci, które ukończyły 4 lata.
 5. Hotel nie świadczy opieki nad dziećmi znajdującymi się w sali zabaw i sali konferencyjnej. Za bezpieczeństwo dzieci  odpowiedzialność ponoszą rodzice / opiekunowie.
 6. Właściciel oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci przebywających na terenach wskazanych w pkt 1.
 7. Rodziców / opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób czy elementów ubioru, mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla osób bawiących się.
 8. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad:
  • nie należy popychać innych dzieci,
  • nie należy rzucać zabawkami,
  • nie należy zmieniać miejsca innych zabawek, elementów wyposażenia,
  • nie należy wnosić własnego jedzenia i napojów do sali zabaw i sali konferencyjnej
  • zabrania się spożywania słodyczy, jedzenia i picia, podczas zabawy wyposażeniem i zabawkami.
 9. Ze wszystkich urządzeń i zabawek znajdujących się na terenie sali zabaw i sali konferencyjnej należy korzystać zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
 10. Wszystkie nieprawidłowości związane z działaniem wyposażenia i zabawek należy bezzwłocznie zgłosić w recepcji hotelu.
 11. Rodzice / opiekunowie dzieci oraz osoby dorosłe, korzystające z sali zabaw i sali konferencyjnej ponoszą odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez siebie / swoje dzieci.

 

§10 Regulamin korzystania z animacji w hotelu

 1. Hotel Holimo zapewnia swoim najmłodszym Gościom możliwość udziału w animacjach prowadzonych przez profesjonalnych animatorów.  
 2. Korzystanie z animacji jest bezpłatne.
 3. Animacje prowadzone są w wyznaczonych dniach, godzinach i przestrzeniach. Informacja dostępna na stronie internetowej hotelu oraz w recepcji hotelowej.
 4. Animacje przeznaczone są dla dzieci, które ukończyły 4 lat.
 5. Dzieci poniżej 4 roku życia przebywać mogą na animacjach pod opieką osoby dorosłej.
 6. Wyjście dziecka do toalety jest samodzielne bez opieki animatora.
 7. Prowadzenie zabaw i animacji przez animatorów nie polega na zastępstwie opieki nad dziećmi, a jedynie na zorganizowaniu czasu dzieciom w czasie imprezy.
 8. Animator ani Hotel nie świadczy indywidualnej opieki nad dzieckiem. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w animacjach ponoszą rodzice / opiekunowie.
 9. Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się od miejsca prowadzonych animacji.
 10. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez jego rodzica /opiekuna. 

 

§11 Postanowienia dodatkowe

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Hotel nie przyjmuje zwierząt w restauracji hotelowej oraz lobby hotelowym. Gości z pupilami na smyczy zapraszamy na taras do ogrodu hotelowego.
 3. W Hotelu istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA i Kącika Zabaw na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.
 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
 5. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
 6. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 7. W pokojach hotelowych obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.
 8. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych oznaczony jest w kartach meldunkowych, jest nim Holimo Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Morawie 11a, 57 – 550 Stronie Śląskie. Pełna informacja o danych osobowych dostępna w recepcji.
 9. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 10. Na terenie części wspólnych: restauracji hotelowej, lobby barze, tarasie, ogrodzie, basenie zakazuje się spożywania przez Gości własnego jedzenia i alkoholu.
 11. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywa nia innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 12. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 13. Aktualny cennik usług i opłat w hotelu znajduje się w recepcji hotelu.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail: kontakt@holimo.pl

 

§12 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składnia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do recepcji Hotelu Holimo. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 4. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub droga telefoniczną.

Zarezerwuj pobyt w Holimo Hotel

Filtruj oferty:
Rowerowy wypad w Sudety - Bike Park i Singletracki
+1 GRATIS
od 130 /os./noc
 • min. 3 noce
 • BB – Śniadanie w cenie
Rowerowy wypad w Sudety - Bike Park i Singletracki
Relaks w SPA w górach nad wodą
+1 GRATIS
od 160 /os./noc
 • min. 3 noce
 • BB – Śniadanie w cenie
Relaks w SPA w górach nad wodą
Wrzesień i jesień w górach - na spokojnie lub na sportowo - śniadanie i obiadokolacja
2+1
od 200 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Wrzesień i jesień w górach - na spokojnie lub na sportowo - śniadanie i obiadokolacja
Wrzesień i jesień w górach - nocleg ze śniadaniem
2+1
od 140 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
Wrzesień i jesień w górach - nocleg ze śniadaniem
Silver Power - jesień w górach - śniadanie i obiadokolacja
+1 GRATIS
od 190 /os./noc
 • min. 4 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Silver Power - jesień w górach - śniadanie i obiadokolacja
Halloween - długi weekend w Holimo - śniadanie i obiadokolacja
Nowość
od 270 /os./noc
 • min. 3 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Halloween - długi weekend w Holimo - śniadanie i obiadokolacja
11 listopada - długi weekend w górach - śniadanie i obiadokolacja
Nowość
od 270 /os./noc
 • min. 3 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
11 listopada - długi weekend w górach - śniadanie i obiadokolacja
Mikołajki w Holimo
Nowość
od 240 /os./noc
 • min. 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Mikołajki w Holimo
Wigilia i Święta Bożego Narodzenia w Górach 2022
First minute
od 425 /os./noc
 • min. 4 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Wigilia i Święta Bożego Narodzenia w Górach 2022
Odetchnij po Świętach - narty na Czarnej i chillout w Holimo
Narty
od 298 /os./noc
 • min. 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Odetchnij po Świętach - narty na Czarnej i chillout w Holimo
Sylwester z balem w górach 2022/2023
First minute
od 500 /os./noc
 • min. 3 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Sylwester z balem w górach 2022/2023
Ferie 2023 w Holimo - animacje i skibus na Czarną - pakiet z pełnym wyżywieniem
First minute
od 350 /os./noc
 • min. 5 nocy
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Ferie 2023 w Holimo - animacje i skibus na Czarną - pakiet z pełnym wyżywieniem
Zimowe ferie 2023 w Holimo - animacje i skibus na Czarną - pakiet ze śniadaniami
First minute
od 310 /os./noc
 • min. 5 nocy
 • BB – Śniadanie w cenie
Zimowe ferie 2023 w Holimo - animacje i skibus na Czarną - pakiet ze śniadaniami
1
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Holimo Sp. z o.o, Stara Morawa 11 a, 57-550, Stronie Śląskie Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane